mct_logo.gif » www.mct.zerkow.pl
mct_napis.gif
O Nas Pokoje Restauracja Konferencje Rekreacja Warto zobaczyć Kontakt
wzor.gif
witamy_napis.gif

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne
w Żerkowie

Przyjedź raz, będziesz wracał.

zapraszamy_napis.gif
wzor.gif
informacje_napis.gif
wzor.gifZAMÓWIENIA PUBLICZNE


linia1.gif
INFORMACJE

PÓŁKOLONIE» Regulamin


» Karta kwalifikacyjna - I turnus


» Karta kwalifikacyjna - II turnus

linia1.gif

Deklaracja dostępności

linia1.gif

Regulamin monitoringu wizyjnego

linia1.gif Prosimy o dokonywanie rezerwacji na kręgielnię pod numerem 513834322 w godzinach otwarcia
Zapraszamy


linia1.gif
KRĘGIELNIA

linia1.gif linia1.gif
Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej » http://mct.zerkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2007.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2009.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • pochodzą z różnych źródeł
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji
 • Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku
 • Występują braki w opisach zdjęć oraz brak tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych


Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Dostępność strony

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu przy pomocy klawiszy TAB lub SHIFT+TAB Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Karol Królak, email: manager@mct.zerkow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 740 20 80. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich

» https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie mieści się przy ul. Jarocińskiej 35, 63-210 Żerków. W skład Ośrodka wchodzą następujące obiekty:

1. Budynek administracji - nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wyższy poziom, nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynku jest parking ogólny na którym nie wydzielono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Restauracja Morena (ul. Parkowa 1) - nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wyższy poziom, nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynku jest parking ogólny na którym nie wydzielono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Kręgielnia - jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynku jest parking ogólny na którym nie wydzielono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

4. Kino – umiejscowione jest w budynku kręgielni, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku (kręgielni) jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynku jest parking ogólny na którym nie wydzielono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Obiekty noclegowe A, B, C, i noclegowo-gastronomiczny D – częściowo są przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynkach są toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku A i D jest winda umożliwiająca dostanie się na wyższy poziom, nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynków są parkingi z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Hotel (ul. Parkowa 7) - jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pobliżu budynku jest parking na którym wydzielono 2 miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiektach Ośrodka Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa może zostać zapewniona po wcześniejszym, minimum 2 tygodniowym zgłoszeniu na adres e-mail: dyrektor@mct.zerkow.pl usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne © 2007 - 2023
design by PH & KI