Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 406192 - 2010 z dnia 13.12.2010


2/ZP/2010 Dostawa artykułów spożywczych oraz chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyki w Żerkowie, ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie, tel. 62 740 20 80, faks 62 740 20 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Kultury i Rekreacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych oraz chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych oraz chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podane ilości produktów są prognozowane i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mct.zerkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Owoce i warzywa i podobne produkty.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa produktów zwierzęcych mięsa i produktów mięsnych..

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa różnych produktów spożywczych.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wyrobów cukierniczych.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa środków chemicznych.

 

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Załącznik nr 7 - Formularz cenowy

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych dostaw