Żerków: Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2013
Numer ogłoszenia: 506574 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyki w Żerkowie , ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie, tel. 62 740 20 80, faks 62 740 20 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Kultury i Rekreacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2013.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.89.00.00-3, 15.89.40.00-1, 38.83.00.00-9, 15.13.16.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podane ilości produktów są prognozowane i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mct.zerkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Owoce i warzywa i podobne produkty oraz jaja.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Różne produkty spożywcze i produkty suszone..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły chemiczne..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa mrożonek..


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych dostaw