Odpowiedzi do pytań złożonych w toku postępowania


[ Pobierz -Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11 grudnia 2007 r. - godz. 14:00 ]

Żerków, dnia 04.12.2007r.

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia, iż w związku z ogłoszonymi przetargami na wymianę stolarki okiennej oraz drzwi dnia 04.12.2007r. wpłynęły zapytania jednej z firm.

Treść pytań:
1. „ Jaki ma być przyjęty profil okien?”
Odpowiedź: Proponowany profil co najmniej 5 – komorowy.

2. „ Czy drzwi do pokoi mają być przeszklone?”
Odpowiedź: Drzwi do pokoi mają być przeszklone.

3. „ Czy drzwi do łazienek mają być ze świetlikiem?”
Odpowiedź: Drzwi do łazienek bez świetlika, z dolną wentylacją.

4. „ Jakie mają być drzwi do pokoi i łazienek?”
Odpowiedź: Drzwi do łazienek i pokoi powinny być tłoczone.

5. „ Jaki ma być kolor okien i drzwi oraz jaki kolor ma być drzwi wejściowych aluminiowych?”
Odpowiedź: Kolor okien i drzwi biały, drzwi wejściowe aluminiowe koloru brązowego.

Koniec odpowiedzi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Wymiana drzwi w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (Gmina Żerków)
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków
Strona: www.mct.zerkow.pl
E-mail: marcin.rybacki@mct.zerkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony www.zerkow.pl oraz www.mct.zerkow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana drzwi w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie
zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnych obmiarów w budynku którego zadanie dotyczy.
Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
28122200-5 Drzwi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 8/02/2008 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1 do 4,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - waga 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków
Biuro Obsługi Klienta
do dnia 2007-12-28 do godz. 10:15

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zerkow.pl oraz www.mct.zerkow.pl

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków
dnia 2007-12-28 o godz. 10:45

13) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-01-28

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 239705 dnia 4 grudnia 2007 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - Projekt Umowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - Rysunki i opis techniczny - [ pobierz ]