Żerków, 2007-12-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp (t. J. Dz. U. Z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.)Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35, 63-210 Żerków
www.mct.zerkow.pl
E-mail: marcin.rybacki@mct.zerkow.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt. 7:30 – 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mct.zerkow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: sposób uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.
SIWZ można nieodpłatnie pobrać ze strony www.mct.zerkow.pl nieodpłatnie.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywne dostawy art. spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie:
Część 1 - Owoce i warzywa świeże, CPV 15330000-3
Część 2 - Różne produkty spożywcze przetworzone i mrożone, w tym ryby CPV 15200000-0, CPV 15331170-9,CPV 15331400-1
Część 3 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15110000-2
Część 4 - Przyprawy, dania instant, produkty suche CPV 15800000-6
Część 5 - Produkty mleczarskie CPV 15500000-3
Część 6 - Wyroby cukiernicze CPV 15842300-5
Część 7 - Produkty drobiowe CPV 15131135-0
Część 8 - Napoje bezalkoholowe CPV 15980000-1

Dostawa następować będzie na podstawie złożonych odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu zamówień.
Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ilości i terminie określonym w zamówieniu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność asortymentu objętego zamówieniem.

W szczególnych przypadkach dostawa będzie następować w ciągu 0,5 godz. od złożenia zamówienia telefonicznego.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

15330000-3

Dodatkowe przedmioty

15200000-0

15331170-9

15331400-1

15110000-2

15800000-6

15500000-3

15842300-5

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacja na temat ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 8 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Dostawy będą przeprowadzane sukcesywnie do końca 2008 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".

E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganią określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35, 63-210 Żerków
Biuro Obsługi Klienta
do dnia 2007-12-27 do godz. 10.00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zerkow.pl oraz www.mct.zerkow.pl

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35, 63-210 Żerków
dnia 2007-12-27 o godz.10.30

13) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-01-27

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod poz. 250825 z dnia 14 grudnia 2007 r.

____________________________________
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część - 1
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy część - 2
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy część - 3
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy część – 4
Załącznik nr 6 - Formularz cenowy część – 5
Załącznik nr 7 - Formularz cenowy część - 6
Załącznik nr 8 - Formularz cenowy część - 7
Załącznik nr 9 - Formularz cenowy część – 8
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 11 - Projekt Umowy