Komunikat o unieważnieniu postępowania przetargowego
07/340/2007 pod nazwą:

Dostawa artykułów spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie ogłoszonego dnia 20 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 20006 r. Nr 164, poz. 1163)

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro,

pod nazwą:
Dostawa artykułów spożywczych
dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie,

zostaje unieważnione.

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie