1/2007

Żerków, 2007-02-27

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.
Nr sprawy: 1/2007.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
z
awiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210  Żerków
www.mct.zerkow.pl
 
E-mail: biuro@mct.zerkow.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mct.zerkow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: sposób uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.
SIWZ można nieodpłatnie pobrać ze strony www.mct.zerkow.pl nieodpłatnie.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywne dostawy art. spożywczych dla  Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie:

 

Część 1 - Owoce i warzywa świeże,
               CPV 15330000-3

 

Część 2 - Różne produkty spożywcze przetworzone i mrożone, w tym ryby
               CPV 15200000-0
               CPV 15331170-9
               CPV 15331400-1

 

Część 3 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
               CPV 15110000-2

 

Część 4 - Przyprawy, dania instant, produkty suche
               CPV 15800000-6

 

Część 5  - Produkty mleczarskie
               CPV 15500000-3

 

Część 6  - Wyroby cukiernicze
               CPV  15842300-5

 

Część 7  - Produkty drobiowe
               CPV  15131135-0

 

Część 8  - Napoje bezalkoholowe
                CPV  15980000-1

 

Dostawa następować będzie na podstawie złożonych odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu zamówień.
Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ilości i terminie określonym w zamówieniu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność asortymentu objętego zamówieniem.

W szczególnych przypadkach dostawa będzie następować w ciągu 0,5 godz. od złożenia zamówienia telefonicznego.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

15330000-3

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

15200000-0

 

 

15331170-9

 

 

15331400-1

 

 

15110000-2

 

 

15800000-6

 

 

15500000-3

 

 

15842300-5

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na tema ofert częściowych:


Przedmiot zamówienia jest podzielony na 8 części.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Dostawy będą przeprowadzane sukcesywnie do końca 2007 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2         Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4    Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

 

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

  - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

   A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

    A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

   A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".   

E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.  A  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

 

F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganią określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210
 Żerków
Pokój nr: biuro MCT, parter budynku C

do dnia 2007-03-16 do godz. 10.00

  

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mct.zerkow.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35

63-210  Żerków
Pokój
: biuro w budynku C
dnia 2007-03-16 o godz.10.30 godzina otwarcia ofert.

 

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-17

 

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

____________________________________
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część - 1
 • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy część - 2
 • Załącznik nr 4 - Formularz cenowy część - 3
 • Załącznik nr 5 - Formularz cenowy część - 4
 • Załącznik nr 6 - Formularz cenowy część - 5
 • Załącznik nr 7 - Formularz cenowy część - 6
 • Załącznik nr 8 - Formularz cenowy część - 7
 • Załącznik nr 9 - Formularz cenowy część - 8
 • Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 11 - Projekt Umowy