Żerków 27-03-2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.
Nr sprawy: 01/2007
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro
Rodzaj zamówienia: dostawa art. Spożywczych

Działając na podstawie art. 92 Pzp Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji oferty:
----------------------------------------
Część 1 - Owoce i warzywa świeże,
CPV 15330000-3

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Sklep Rolno-Spożywczy Zenon Cierniak,
63-210 Żerków, ul. 700-lecia 4
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Część 2 - Różne produkty spożywcze przetworzone i mrożone,
CPV 15200000-0
CPV 15331170-9
CPV 15331400-1

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
„A.MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8B
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Część 3 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV 15110000-2

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
GINASO Andrzej Gintrowicz,
ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Część 4 - Przyprawy, dania instant, produkty suche
CPV 15800000-6

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
„A.MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8B
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Część 6 - Wyroby cukiernicze
CPV 15842300-5

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „ANIA” Anna Malecha
63-200 Jarocin, ul. Lutyńska 2
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Część 7 - Produkty drobiowe
CPV 15131135-0

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
GINASO Andrzej Gintrowicz,
63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 8
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
----------------------------------------

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 16-04-2007

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.)-dział VI „ Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor MCT