Żerków 28-12-2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: dostawa art. spożywczych

Działając na podstawie art. 92 Pzp Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji oferty:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1 - Owoce i warzywa świeże,
CPV 15330000-3

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Sklep Rolno-Spożywczy Zenon Cierniak,
63-210 Żerków, ul. 700-lecia 4

Cena ofertowa: 71.487,77 zł netto
74.665,28 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2 - Różne produkty spożywcze przetworzone i mrożone,
CPV 15200000-0
CPV 15331170-9
CPV 15331400-1

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
„A.MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8B

Cena ofertowa: 80.536,00 zł netto
85.222,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV 15110000-2

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

GINASO Andrzej Gintrowicz,
ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin

Cena ofertowa: 356.949,00 zł netto
376.251,37 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4 - Przyprawy, dania instant, produkty suche
CPV 15800000-6

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

„A.MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8B

Cena ofertowa: 78.313,74 zł netto
85.325,23 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 6 - Wyroby cukiernicze
CPV 15842300-5

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Cena ofertowa: 116.175,00 zł netto
124.307,25 zł brutto

P.P.H.U. „ANIA” Anna Malecha
63-200 Jarocin, ul. Lutyńska 2

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 7 - Produkty drobiowe
CPV 15131135-0

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

GINASO Andrzej Gintrowicz,
63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 8

Cena ofertowa: 144.484,00 zł netto
152.028,28 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 9 - Napoje bezalkoholowe
CPV 15980000-1

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Firma Handlowa Cezary Kardach,
63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 46

Cena ofertowa: 9.543,50 zł netto
10.376,91 zł brutto

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 07-01-2008r.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2006 r. Nr 163 poz. 1164 z p.zm.)-dział VI „ Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.