Żerków 9-01-2008 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Wymianę drzwi w MCT w Żerkowie
 1.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (Gmina Żerków) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. „CAL BUD” T. Ficner, Zagorzyn 81a, 62-812 Jastrzębniki

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta
Cena ofertowa
31.226,81 zł netto/ 38.096,71 zł brutto

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-01-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyli Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena netto/brutto

1.

„TOP DOM” A. Zaleski, ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek

35.804,76 zł/ 43.681,81 zł

2.

P.P.H.U. „CAL BUD” T. Ficner, Zagorzyn 81a, 62-812 Jastrzębniki

31.226,81 zł/ 38.096,71 zł

3.

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Walczak, ul. Armii Poznań 9, 63-300 Pleszew

39.934,35 zł/ 48.719,91 zł

4.

PBH „Cegiełka” W. Gościniak, ul. Polna 36, Wilkowyja, 63-200 Jarocin

29.723, 00 zł/ 36.262,00 zł

5.

Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jagucki, ul. J. III Sobieskiego 29, 63-300 Pleszew

33.746,47 zł/ 41.170,69 zł

 

 

Wzór punktacji - Cena najniższej oferty x 100 / cena badanej oferty = ocena oferty (max 100 pkt).

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucone zostały oferty nr 4 i 5, złożone przez Wykonawców:

PBH „Cegiełka” W. Gościniak, ul. Polna 36, Wilkowyja, 63-200 Jarocin

Podstawa faktyczna odrzucenia:
Oferta niezgodna z wymaganiami SIWZWykonawca załączył kosztorys ofertowy, który  nie zawierał wszystkich pozycji określonych w przedmiarze robót.

Podstawa prawna odrzucenia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z p. zm.).

-----------------------------------------------------------------------------------

Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jagucki, ul. J. III Sobieskiego 29, 63-300 Pleszew Podstawa faktyczna odrzucenia:
Oferta niezgodna z wymaganiami SIWZWykonawca nie wypełnił i nie podpisał projektu umowy

Podstawa prawna odrzucenia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2
(Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z p. zm.).

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

                                                                                               Dyrektor MCT