Żerków 9-01-2008 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Wymianę stolarki okiennej w MCT w Żerkowie
1.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (Gmina Żerków) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MAWER-PRODUKCJA”
ul. Estkowskiego 11, 63-000 Środa Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta
Cena ofertowa 86.784,80 zł netto / 105.877,46 zł brutto

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-01-18.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyli Wykonawcy:

Lp

Nazwa i adres firmy

Cena netto/brutto

1.

Podlaska Fabryka Okien i Drzwi „WITRAŻ”, 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/ Białegostoku

114.221,79 zł/139.350,58 zł

2.

„OKPOL” Jarosław Janke, 09-409 Płock, ul. Paczyńskiego 4a

90.000,00 zł/109.800,00 zł

3.

„PLASTICO” ul. Św. Wojciecha 10, 78-100 Kołobrzeg

101.077,80 zł/123.314,92 zł

4.

PH KOLOR Jacek Zaradniak, ul. Nowa 24, 63-330 Dobrzyca

100.060,69 zł/ 122.074,04 zł

5.

„TOP DOM” A. Zaleski, ul. Armii Krajowej 69,78-400 Szczecinek

112.658,10 zł/ 137.442,88 zł

6.

P.P.H.U. Calbud T. Ficner, Zagorzyn 81a, 62-812 Jastrzębniki

99.789,54 zł/ 121.743,24 zł

7.

Fabryka Okien Spectrum, ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin

124.964,46 zł/ 152.456,64 zł

8.

„TEOKNA”, Dzikowo 56, 78-600 Wałcz

102.326,21 zł/ 124.837,98 zł

9.

P.P.U.H. „PLASTAL” , ul. Magazynowa 7a, 18-203 Grajewo

138.594,78 zł/ 169.085,63 zł

10.

„SUNPLAST „ Golus Maciej, ul. Gombrowicza 3,
26-600 Radom

133.834,80 zł/ 163.278,46 zł

11.

„PLAST-PROFIL” Grodzisko 19b, 64-113 Osieczna

125.524,09 zł/ 153.139,39 zł

12.

Zakład Remontowo Budowlany Marian Walczak, ul. Armii Poznań 9, 63-300 Pleszew

155.569,56 zł/ 189.794,86 zł

13.

„K&M” Bednarek, ul. Jordana 28, 63-200 Jarocin

115.815,91 zł/ 141.295,41 zł

14.

„K i M”, ul. Jordana 28, 63-200 Jarocin

133.388,94 zł/ 162.734,51 zł

15.

Pekabud Market, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

109.587,31 zł/ 133.696,52 zł

16.

„MAWER – PRODUKCJA”, ul. Estkowskiego 11,
63-000 Środa Wlkp.

86.784,80 zł/ 105.877,46 zł

17.

PBH „Cegiełka” W. Gościniak, ul. Polna 36, Wilkowyja, 63-200
Jarocin

83.320,00 zł/ 101.650,00 zł

18.

Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jagucki, ul. J. III Sobieskiego 29, 63-300 Pleszew

120.413,52 zł/ 146.904,49 zł

19.

PBH Stanisław Hadrzyński, ul. Twardowska 2,
63-220 Kotlin

122.541,20 zł/ 149.500,26 zł

Wzór punktacji - Cena najniższej oferty x 100 / cena badanej oferty = ocena oferty (max 100 pkt).

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucone zostały oferty nr 2 i 17, złożone przez Wykonawców:

„OKPOL” Jarosław Janke, 09-409 Płock, ul. Paczyńskiego 4a Podstawa faktyczna odrzucenia:
Oferta niezgodna z wymaganiami SIWZWykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego
Podstawa prawna odrzucenia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z p. zm.).
-----------------------------------------------------------------------------------

PBH „Cegiełka” W. Gościniak, ul. Polna 36, Wilkowyja, 63-200 Jarocin
Podstawa faktyczna odrzucenia:
Oferta niezgodna z wymaganiami SIWZWykonawca załączył kosztorys ofertowy, który nie zawierał wszystkich pozycji określonych w przedmiarze robót.
Podstawa prawna odrzucenia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z p. zm.).

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia