Żerków, 2008-01-22

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Nazwa zadania: Wymiana drzwi w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Gmina Żerków informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie dysponuje środkami przeznaczonymi na realizację zadania.

 

Uzasadnienie prawne:
(art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

 

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                                          Dyrektor MCT