Nr sprawy 10/ZP/2009Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wymianę stolarki okiennej w bloku „B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie z dnia 09.04.2009r.


  1. „Jaką należy przyjąć ilość okien?”

Do wymiany należy przyjąć 61 okien zgodnie z rysunkami technicznymi (błąd w przedmiarze robót, zawarto w nim 72 okna)

  1. „Jakie zastosować szyby?”

Zastosować szyby w pakiecie 4/16/4 o współczynniku U = 1,0


Koniec odpowiedzi.


Ponadto!

W pkt. III.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żąda wszelkich aprobat technicznych na materiały zastosowane w produkcji okien, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004r., poz. 2497).