Żerków, 2009-01-14

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa środków czystości dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp (t. J. Dz. U. Z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.)

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
www.mct.zerkow.pl
E-mail: marcin.rybacki@mct.zerkow.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt. 7:30 – 15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mct.zerkow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: sposób uzyskania SIWZ wraz z podaniem opłaty, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.
SIWZ można nieodpłatnie pobrać ze strony www.mct.zerkow.pl.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywne dostawy środków czystości dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Chemiczne preparaty toaletowe 24665000-3, Gliceryna, mydła, detergenty, preparaty myjące i do pastowania, perfumy i preparaty toaletowe, 17225100-6 Ściereczki do kurzu, 17225800-3 Ściereczki do czyszczenia, 18424000-7 Rękawice, 21221000-8 Papier toaletowy i ręczniki do rąk, 24500000-9 Mydła, preparaty myjące, preparaty toaletowe, 24513000-3 Środki czyszczące, 25222100-4 Worki na odpady z tworzyw sztucznych, 25243300-9 Artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z tworzyw sztucznych, 24511300-2  Pasty i kremy.
Dostawa następować będzie na podstawie złożonych odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu zamówień.
Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ilości i terminie określonym w zamówieniu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność asortymentu objętego zamówieniem.
 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat ofert częściowych:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Dostawy będą przeprowadzane sukcesywnie do końca 2009 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.3) Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1

A.4) Formularz cenowy Wykonawcy – załącznik nr 2

A.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3

A.6) Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – załącznik nr 4.

 

B.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

B.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".

C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
Biuro Zamówień Publicznych
do dnia 2009-01-22 do godz. 10.00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.zerkow.pl oraz  www.mct.zerkow.pl

 

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
dnia 2009-01-22 o godz.10.15

 

13) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-02-22

 

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

 

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

 

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

____________________________________
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-01-2009 r. pod nr 16009 - 2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Projekt Umowy