Nr sprawy 10/ZP/2009                                                                   

                                                                                                          Żerków, dnia 15.04.2009r.

 

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wymianę stolarki okiennej w bloku „B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie z dnia 14.04.2009r.

 

Treść pytań:

1.      „Zwracamy się o wydłużenie terminu wykonania prac objętych postępowaniem do okresu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Żądanie w piśmie z dnia 14.04.2009 14 dniowego terminu wykonania zadania jest technologicznie niewykonalne i niezgodne ze sztuką budowlaną”.

2.      „Odnośnie profili w klasie A, czy można zastosować również inne profile, np. profile w klasie B, gdyż polskie prawo budowlane pozwala na stosowanie profili o grubości ścianek w klasie B dla budynków użyteczności publicznej. Żądanie zastosowania profili o grubości ścianek w klasie A jest zatem niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych – a mianowicie dochodzi tu do nierównego traktowania oferentów poprzez dyskryminowanie tych, którzy nie posiadają w swojej ofercie takich profili. Ponadto nadmieniam, że oferowana przez nas stolarka posiada wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie”.

3.      „Prosimy określić czy w przedmiarze robót w pozycjach 3 i 4 uwzględnione jest również malowanie obrobionych ościeży czy też takowe malowanie nie wchodzi w zakres robót objętych przetargiem. Jednocześnie rozumiemy, że w pozycji 9 malowanie dotyczy powierzchni ścian zamurowanych otworów”.

4.      Czy można zastosować pakiet szybowy o współczynniku przenikania ciepła K = 1.1, który cechuje się bardzo podobnymi parametrami jak pakiet ze współczynnikiem K = 1.0”

5.      Jaki podatek VAT obowiązuje na roboty budowlane objęte przetargiem?”.

6.      Termin wykonania robót zgodnie z SIWZ upływa 13 maja 2009r. Biorąc pod uwagę fakt, że oferent związany jest ofertą do 21 maja 2009r. może okazać się, że termin minął. Czy przewidują Państwo możliwość przesunięcia terminu wykonania robót?”.

7.      W przedmiarze robót w uwagach końcowych w pkt. 5 stoi: „szyby bezpieczne w pakiecie 4+16+4”. Standardem są pakiety szybowe w pakiecie 4+16+4, jednak nie są to szyby bezpieczne. Szyby bezpieczne występują w konfiguracji 33.1+14+4. Jakie szyby Państwo przewidują, standardowe czy bezpieczne?”.

8.      W pkt. II w ppkt. 4 mowa jest o klasie A grubości ścianek. W jaki sposób zostanie sprawdzony ten wymóg na etapie wyboru oferty?”.

 

Odpowiedzi:

1.      Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania robót. Termin wynika z rozpoczęcia sezonu turystycznego. Zamawiający wyznacza termin wykonania zadania na okres 14 dni od dnia podpisania umowy. Zgodnie z dokumentacją projektową termin 14 dni jest terminem realnym.

2.      Zamawiający żąda profili o grubości ścianek w klasie A, nie dopuszcza się innych profili. Jest to obiektywny parametr techniczny, ogólnodostępny na rynku i w żadnym stopniu nie ogranicza konkurencji.

3.      W pozycjach 3 i 4 przedmiaru robót uwzględnione jest malowanie obrobionych ościeży. W pozycji 9 malowanie dotyczy powierzchni ścian zamurowanych otworów.

4.      Zamawiający dopuszcza zastosowanie pakietu szybowego o współczynniku przenikania ciepła K = 1.1.

5.      W oparciu o dokumentację projektową Zamawiający zawiadamia, iż należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

6.      Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania robót.

7.      Należy przyjąć szyby standardowe w konfiguracji 4 + 16 + 4.

8.      Na etapie wyboru oferty Zamawiający żąda certyfikatów, aprobat technicznych na przedmiotowe profile. Na etapie realizacji zadania profile okien będą sprawdzane na miejscu przez inspektora nadzoru budowlanego.

 

Koniec odpowiedzi.

 

 

 

Dyrektor Mickiewiczowskiego Centrum Turystyczne w Żerkowie