Żerków, 2009-12-16

Nr sprawy 12/ZP/2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP dnia 16 grudnia 2009. Nr ogłoszenia: 431724-2009

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp (t. J. Dz. U. Z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.)

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
www.mct.zerkow.pl
E-mail: marcin.rybacki@mct.zerkow.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt. 7:30 – 15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.
SIWZ można nieodpłatnie pobrać ze strony
www.mct.zerkow.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywne dostawy art. spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie:

Część 1 - Owoce i warzywa świeże, CPV 15330000-3

Część 2 - Różne produkty spożywcze przetworzone i mrożone, w tym ryby CPV 15200000-0,
CPV 15331170-9, CPV 15331400-1

Część 3 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15110000-2

Część 4 - Przyprawy, dania instant, produkty suche CPV 15800000-6

Część 5 - Produkty mleczarskie CPV 15500000-3

Część 6 - Wyroby cukiernicze CPV 15842300-5

Część 7 - Produkty drobiowe CPV 15131135-0

Część 8 - Napoje bezalkoholowe CPV 15980000-1

Część 9 - Środki chemiczne CPV 39830000-9

 

Dostawa następować będzie na podstawie złożonych odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu zamówień.
Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ilości i terminie określonym w zamówieniu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność asortymentu objętego zamówieniem.

W szczególnych przypadkach dostawa będzie następować w ciągu 0,5 godz. od złożenia zamówienia telefonicznego.

UWAGA!
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie cen z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla przeprowadzenia rokowań. Udokumentowanie musi zawierać uzasadnienie zmiany cen. Zmiana cen może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy. Aneksu nie wymagają zmiany cen w przypadku spadku cen. Wynagrodzenie uwzględnia koszty załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. W uzasadnionych sytuacjach, które nie zostały przewidziane Zamawiający, dopuszcza możliwość realizacji zamówień uzupełniających, opartych na stawkach i narzutach z oferty przetargowej. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówień dodatkowych, których konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy w zakresie nie przekraczającym 50 % zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, zaakceptowaną przez strony umowy zmianę zakresu przedmiotowego/ilościowego zamówienia oraz terminu wykonania zadania.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

15330000-3

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

15200000-0

 

 

15331170-9

 

 

15331400-1

 

 

15110000-2

 

 

15800000-6

 

 

15500000-3

 

 

15842300-5

 

 

39830000-9

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat ofert częściowych:


Przedmiot zamówienia jest podzielony na 9 części.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Dostawy będą przeprowadzane sukcesywnie do końca 2010 roku

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.3) Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1

A.4) Formularz cenowy Wykonawcy – załącznik nr 2 - 10

A.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 11

A.6) Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – załącznik nr 12.

C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty,

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

C.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.3) składa zaświadczenie właściwego organu

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A dla każdego partnera z

osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

E. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty

należy dołączyć następujące dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania

oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.

 

 

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
Biuro Zamówień Publicznych
do dnia 2009-12-23 do godz. 10.00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.mct.zerkow.pl

 

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
Ulica: Jarocińska 35
63-210 Żerków
dnia 2009-12-23 o godz.10.15

 

13) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-23

 

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

 

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

 

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

____________________________________
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Załącznik nr 7 - Formularz cenowy

Załącznik nr 8 - Formularz cenowy

Załącznik nr 9 - Formularz cenowy

Załącznik nr 10 - Formularz cenowy

Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 12 - Projekt umowy