Żerków, dnia 21 grudnia 2009r.

 

Nr sprawy 12/ZP/2009

 

 

            Dot. Dostawy artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

 

 

           

 

            Dnia 21 grudnia 2009r. Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące przetargu na dostawę art. spożywczych i chemicznych dla MCT w Żerkowie o następującej treści:


INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY CZYNNOŚCI

 

 

            W związku z powyższym, Zamawiający odpowiada:

 

Pkt 1:

Opis przedmiotu zamówienia wynika ze specyfiki i charakteru działalności Zamawiającego i w żaden sposób nie ogranicza zasady uczciwej konkurencji. W postępowaniu może wziąć udział każdy wykonawca, który akceptuje warunki przedstawione przez Zamawiającego. Nie określono lokalizacji magazynów Wykonawcy a jedynie określono obiektywny wymóg czasu dostawy , jednolity dla wszystkich Wykonawców, wynikający ze specyfiki obiektu (centrum szkoleniowe, restauracja). Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne dysponuje niewielkimi, ograniczonymi magazynami, towary muszą być dostarczane na bieżąco ze względu na brak dokładnego przewidzenia zapotrzebowania (organizacja pilnej, niezaplanowanej imprezy). Zamawiający zapewnia sobie niezbędny czas na przygotowanie imprezy, produktu.

Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące dostaw a kwestia opłacalności i wyceny należy do Wykonawcy.

Zamawiający działa w świetle zapisów ustawy o finansach publicznych i w sposób racjonalny wydatkuje środki, wysokość kar nie jest niezgodna z k. c. Zarzut dotyczący nieważności kar lub umowy podniesiony przez Wykonawcę jest bezzasadny.

 

Pkt. 2:

W opisie zamówienia zastosowano wskazanie nazw produktów ogólnie dostępnych w handlu i możliwe jest ich zdobycie przez każdego z Wykonawców. Opis nie powoduje wykluczenia żadnego z Wykonawców. Będące przedmiotem zamówienia dostawy artykułów spożywczych bardzo trudno opisać stosując jednoznaczne i precyzyjne kryteria określeń, np. określić smak kawy.

Dostawy przeznaczone są do obiektu o określonym standardzie i muszą gwarantować satysfakcję klientów. Marki zastosowane w opisie zostały przedstawione jako docelowy wzorzec oraz określone przez szefa kuchni i odpowiadają żądanym przez Zamawiającego parametrom produktu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu odpowiadającego parametrom produktów określonym w formularzach cenowych w przypadku potwierdzenia przez szefa kuchni pełnej zgodności jakościowej ze wskazanym wzorem.

Produkty odpowiadające parametrom produktów określonym w formularzach cenowych otrzymują poprawioną nazwę „lub równoważny”, „lub odpowiadający parametrom”.

 

 

Pkt. 3:

Termin składnia ofert: 28 grudnia 2009r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2009r. godz. 10:15

 

Pkt 4:

Dział V ppkt 3 thiert 5 siwz jest:

 „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

                    zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny”

winno być:

 „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

                    zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczeniu ceny”

 

Pkt 5:

Dział V ppkt 3 thiert 8 oraz w dziale XIII ppkt 1.5 mowa jest o wadium. Zamawiający informuje, iż nie wymaga wniesienia wadium wobec tego zapis, mówiący o odrzuceniu oferty w przypadku nie zabezpieczenia wadium jest nieaktualny.

 

Pkt 6:

Dział VII ppkt 4  jest:

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację

istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.”

winno być:

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację

istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art 38 ust 1 pkt 3 Pzp”

 

Dział XVII jest:

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także

innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający

żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności

faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w

przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie

pisemnej lub faksem na nr (0-62) 7402 088

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa

zamówień publicznych „Protest".”

winno być:

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1.                  Zgodnie z działem VI Środki ochrony prawnej Ustawy prawo zamówień publicznych.”

 

Pkt 7:

Oferent nie przedstawia logicznej argumentacji swojego obliczenia (wskazuje datę 21 stycznia 2010r. - 28 dni od otwarcia ofert) dot 30 – dniowego terminu związania ofertą liczonego od dnia otwarcia ofert, przypadającego na dzień 23 grudnia 2009r. Zgodnie z poprawką działu XI siwz (termin otwarcia przesunięto na 28 grudnia 2009r.) termin związania ofertą  otrzymuje brzmienie: „Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert”.

 

Pkt 8:

W dziale XIII ppkt 1.1 jest:

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą

specyfikacją,”

winno być:

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją”.

 

Pkt 9:

 § 10 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w formie aneksu do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego”.

 

Pkt 10:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców określenia okresu gwarancji.

 

 

Koniec odpowiedzi.