Żerków  22-04-2009

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wymiana stolarki okiennej w budynku „B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

 

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę firmy:

 

SERENA

Ida Golus

ul. Traugutta 46/48

26-600 Radom

 

Cena ofertowa netto:

71.819,51 zł

 

Wartość VAT 15.800,29 zł

 

Cena ofertowa brutto:

87.619,80 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena

 

 

 

 

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 30-04-2009r.

 

 

            W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty.

Nazwa i adres firmy

Kwota netto/brutto

Cena najniższej oferty x 100 / cena badanej oferty

= ocena oferty

 

Punktacja w kryterium cena

1.

Firma SERENA

ul. Traugutta 46/48

26-600 Radom

71.819,51zł/ 87.619,80 zł

100

2.

Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo

Eksport-Import Dariusz Nowak

ul. Mielżyńskich 12

64-100 Leszno

119.179,46zł/

145.398,94zł

60,26

3.

GRAF Firma Wielobranżowa Sp. J.

ul. Zakopiańska 201

60-467 Poznań

112.078,15zł/

136.735,34 zł

64,07

4.

Baumal Sp. z o.o.

ul. Sowiniecka 5

62-050 Mosina

77.722,70zł/

94.821,69 zł

92,40

5.

K&M  P.U.H.

ul. Jordana 28

63-200 Jarocin

106.146,23zł/

129.498,40 zł

67,66

6.

P.P.H.U. Rodach Roman Roguszczak

ul. Tatrzańska 13

63-200 Jarocin

83.642,03zł/

102.043,28 zł

85,86

7.

P.B.H. „Cegiełka” Włodzimierz Gościniak

ul. Polna 36

63-200 Jarocin

81.746,33zł/

99.730,52 zł

87,85

                                                                             

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2006 r. Nr 163 poz. 1164 z p.zm.)-dział VI „ Środki ochrony prawnej”.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego  w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor OKIR MCT