Żerków: Dostawa artykułów spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2015
Numer ogłoszenia: 11022 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyki w Żerkowie , ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie, tel. 62 740 20 80, faks 62 740 20 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Kultury i Rekreacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w roku 2015.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.89.00.00-3, 15.89.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mct.zerkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie ul. Jarocińska 35 63-210 Żerków Biuro Zamówień Publicznych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa różnych produktów spożywczych i produktów suszonych oraz przetworzonych produktów spożywczych.Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (Mięsa, wędliny i drób)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (Przetwory, dania instant i produkty suche)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 PZP

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy

Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych dostaw